Zgodnie z Art.69 ust.5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r.-Prawo oświatowe(DZ.U.z 2017r.poz.59,949),zarządza się ,co następuje:

31 sierpnia 2020r. o godz.9.00 w świetlicy szkolnej zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w II częściach.Na spotkanie I-części zapraszam wszystkich pracowników Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.W II-części odbędą się obrady Rady Pedagogicznej.

Spotkanie będzie przebiegać zgodnie z ustalonym planem z zachowaniem wszystkich restrykcji sanitarnych w związku a pandemią COVID-19.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.