DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.plastyk.zgora.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 23.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   23.03.2021

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada pełnego opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i  promocyjny do zaplanowanych wydarzeń,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Narzędzia ułatwiające dostęp:

 • tryb nocny,
 • wysoki kontrast - tryb czarny i biały,
 • wysoki kontrast - tryb czarny i żółty,
 • wysoki kontrast - tryb żółty i czarny,
 • stały i szeroki układ strony,
 • możliwość zmniejszania i powiększenia czcionek,
 • mapa strony,
 • podświetlane linki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Łukasz Kasprzak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon/fax: 68 451 83 80

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, ul. Stefana Batorego 70 A prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony:

 • główne – ul. Stefana Batorego 70 A
 • ewakuacyjne (boczne) – parking od ulicy Langiewicza.

W budynku nie ma:

 • windy,
 • pętli indukcyjnych,
 • oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • głośników naprowadzających, informacje udzielane są w sekretariacie znajdującym się na parterze szkoły.

 

Na terenie szkoły znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - wjazd od ulicy Langiewicza.

W szkole nie można skorzystać z tłumacza migowego.

Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu głównym do budynku, od strony ul. Stefana Batorego.

Dla osób na wózkach dostępny jest hol, korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Zespół Szkół Plastycznych

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych