Zgodnie z Art.69 ust.5i6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe(Dz.U z 2019r.poz.1148 ze zmianami)oraz $11a ust.1 Rozp.MEN z 25 marca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U.z 2020r.poz.530)
zarządza się , co następuje:

8 października 2020r. o godz. 17.00 zwołuję zdalne zebranie Rady Pedagogicznej.

Plan obrad obejmuje 8 punktów zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze Nr. 1196/35/20.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze