Zgodnie z Art.69 ust.5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r. poz.1148 ze zmianami) oraz & 11a ust.1 Rozporządzenia MEN z 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U z 2020r.poz.530),zarządza się ,co następuje:

30 listopada 2020r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 zwołuję zdalne zebranie Rady Pedagogicznej.

Plan obrad Rady Pedagogicznej obejmuje spotkanie z Panią M.Bednarek i Panem J.Markaniczem ewaluatorami Centrum Edukacji Artystycznej , w związku z ewaluacją problemową która będzie przeprowadzana w naszej szkole w terminie 30 listopada-4 grudnia 2020r.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze