Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele ,Rodzice/Prawni opiekunowie.

Zgodnie z & 11gd pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r.poz.2111 ) ferie zimowe w naszej szkole , tak jak we wszystkich szkołach w naszym kraju , trwać będą od 4 stycznia 2021r. do 17 stycznia 2021r.

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych zmianie ulega również terminarz pracy szkoły.

Oto nowe terminy związane z klasyfikacją śródroczną:

9.12.2020r. - wystawienie zagrożeń ocenami niepromującymi.
16.12.2020r.- wystawienie ocen - klasyfikacja śródroczna.
17.12.2020r.-Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna.
18.12.2020r.- Zebrania z Rodzicami/Prawnymi opiekunami.
23.12.2020r.-31.12.2020r.-Przerwa świąteczna.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.