Zgodnie z Art.69 ust.5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r. poz.1148 ze zmianami) oraz & 11a ust.1 Rozporządzenia MEN z 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U z 2020r.poz.530),zarządza się ,co następuje:

25 stycznia 2021r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 zwołuję zdalne zebranie Rady Pedagogicznej-szkolenie WDN.

Plan obrad Rady Pedagogicznej obejmuje 2 punkty zgodnie z Zarządzeniem Nr.1213/02/21 Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze