Szanowni Uczniowie ,Nauczyciele ,Rodzice/Prawni opiekunowie.

Na podstawie § 2 ust.1 pkt. 2) oraz § 5 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U z 2021 r. poz. 824), od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze w dalszym ciągu ogranicza dla wszystkich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

Od 3maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie § 4 ust.1 pkt 2), ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2199) dni: 4, 5 i 6 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów szkoły.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 2) oraz § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 824 ) od dnia 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze przechodzi na mieszany (hybrydowy) system prowadzenia zajęć.

Od 17 do 21 maja 2021 r. klasy Grupy I:
II PG, II RI, III PG, III RI, V OSSP
realizują zajęcia w szkole-stacjonarnie.

Klasy Grupy II:
I PG, I RI, II PGa, II PGb
realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online.

Od 24 do 28 maja 2021 r. następuje zmiana formy zajęć Grupy I z Grupą II.

Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy realizują zajęcia stacjonarnie w szkole.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.