Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, Nr 1234/23/21

w sprawie: zdalnego zebrania rodziców/prawnych opiekunów.

 

     Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe z 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949)

zarządza się, co następuje:

 • 1
 1. Zobowiązuję wszystkich wychowawców Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze do
       przekazania kodu na konsultacje z rodzicami/prawnymi opiekunami w Google Hangouts
        Meet, które odbędą się 11 czerwca 2021r. (piątek) o godz. 17.00 lub umówienie się na
        spotkanie stacjonarne w szkole w określonym terminie.
 2. Wszystkich nauczycieli zobowiązuję do kontaktu z wychowawcami w celu odbycia
  konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami na ich życzenie (na Meet lub stacjonarnie
  w szkole).
 • 2

    Na konsultacji każdy z wychowawców klasy zobowiązany jest do:

 1. Przekazania informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
 2. Powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o proponowanych ocenach klasyfikacji rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz zagrożeniach uczniów ocenami klasyfikacyjnymi końcowymi niepromującymi.
 3. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o terminarzu pracy szkoły do zakończenia roku szkolnego 2021/2022.
 • 3

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.