Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, Nr 1255/44/21                        

 

w sprawie: zmiany stacjonarnego systemu prowadzenia zajęć edukacyjnych_na zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształceniana odległość online klasy III B PLSP w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. 

 

     Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

zarządza się, co następuje:

 

§1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zielonej Górze oraz zgody Wizytatora CEA Pani Izabeli Serpiny, informuję, że od dnia 17 listopada 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. klasa III-B Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze realizuje zajęcia edukacyjne z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość online.

   

§2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.