Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, Nr 1256/45/21                        

 

w sprawie: zmiany stacjonarnego systemu prowadzenia zajęć edukacyjnych na zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość online klasy III-PG B i III-PG A PLSP w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. 

 

     Na podstawie § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 982 z poźn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

 

§1

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zielonej Górze oraz po poinformowaniu organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, informuję, że od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. klasy III-PG A i III-PG B Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze realizują zajęcia edukacyjne z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość online.

   

§2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.