Drodzy Uczniowie, Rodzice/Prawni opiekunowie i Nauczyciele.

Na podstawie  § 2 ust. 1 pkt. 5),  § 3 ust. 3 oraz  §  4 ust. 1 pkt. 4) i  § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2022 r. poz. 186) Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. ogranicza dla wszystkich swoich uczniów swoje stacjonarne funkcjonowanie.
Od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. wszystkie klasy realizują w całości zajęcia z planu lekcyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość-online. Zajęcia lekcyjne trwają 30 minut, a spotkania odbywają się na Google Meet.

Tegoroczni maturzyści i dyplomanci mogą, po ustaleniu z nauczycielem, odbywać konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego oraz z zajęć artystycznych z przedmiotów z których przystępują do egzaminu dyplomowego.

Jolanta Kostek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.