Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze, dzięki przedmiotom artystyczno-zawodowym oraz ogólnokształcącym, pomaga młodzieży rozwijać talenty artystyczne, przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz do dalszej nauki na uczelniach wyższych. Poszerzaniu zainteresowań sprzyja przyjazna atmosfera specyficzna dla tego typu szkoły, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera każdego ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności istotnych dla indywidualnych zainteresowań. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje tytuł zawodowy plastyka o określonej specjalności i specjalizacji.

   Istotnym celem naszej szkoły jest kształtowanie postaw humanistycznych oraz stwarzanie możliwości prezentowania własnych osiągnięć artystycznych. Respektujemy zasady: równości, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.